Βίντεο

Πρώτα αποτελέσματα της αγγειοπλαστικής με βιοαπορροφήσιμα ικριώματα
από Μαγνήσιο στην καθημερινή πράξη.
Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιολογίας, Αθήνα 2018


 35ο Διεθνές Καρδιολογικό Συνέδριο | Α. Κολυβήρας

 

 

 
Α. Κολυβήρας | 5-ετή αποτελέσματα των ασθενών με νόσο ισοδύναμου
στελέχους μετά από διαδερμική αγγειοπλαστική με DES.